LAKISÄÄTEINEN TYÖ­TERVEYS­HUOLTO

LAKI­SÄÄ­TEINEN TYÖ­TERVEYS­HUOLTO

Täsmä Työterveys Oy

Täsmä Työterveys tuottaa lakisääteisiä työterveyshuollon palveluja. Keskeistä toiminnassamme on yrittäjälähtöinen ajattelutapa. Tuotamme lakisääteiset palvelut suoraan yritykseen erittäin kustannustehokkaasti. Asiakasyrityksen halutessa teemme vain lainmukaiset toimenpiteet, jotta velvollisuudet työterveyshuollon järjestämisestä täyttyvät.

Suunnittelemme työterveyshuollon sisällön yhteistyössä yrityksen kanssa aina toiveet ja tarpeet huomioiden. Me emme pakkomyy yritysasiakkaillemme mitään ylimääräisiä työhyvinvointipalveluja ja pidämme tiukasti kiinni siitä, mitä kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja mitä ei. Koska keskitymme olennaiseen, niin asiakasyrityksen työntekijät saavat työterveyshuollon ammattilaisiltamme nopean avun työkykyongelmien ratkaisussa ja ohjauksen oikeille jatkohoitopoluille.

Lakisääteisellä työterveyshuollolla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitys ja lakisääteiset terveystarkastukset.

  Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle aina vapaaehtoista.

Jokainen työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Vain yhdenkin työntekijän työllistävä työnantaja velvollinen järjestämään työterveyshuollon. Työterveyshuollon toimintaa ohjaa työterveyshuoltolaki. Työnantajalla on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa laadittu kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä. Ottamalla meihin yhteyttä saat lisätietoja työterveyshuollosta ja järjestämisvelvollisuutesi laajuudesta. Kanssamme tehtävä työterveyshuoltosopimus on yksinkertainen ja kertoo selkeästi mitä palvelut maksavat

Työpaikkaselvitys on yhteistyömme perusta, jossa työterveyshoitaja ja/tai –lääkäri yhdessä yrityksen kanssa selvittävät ja arvioivat työn ja työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. Samalla selvitetään myös, onko työpaikalla oleva ensiapuvalmius riittävä. Työterveyshuolto tekee selvityksessä työnantajalle toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi ja tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin.

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty ja ajan tasalla. Työpaikkaselvitys on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä ja raportti siitä on pidettävä kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Työpaikkaselvitysraportti on suositeltavaa käsitellä työpaikalla yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa esimerkiksi työsuojelutoiminkunnan kokouksessa tai työpaikan yhteisessä työpaikkaselvityksen palautetilaisuudessa.

Työpaikkaselvitys tehdään 3−5 vuoden välein tai aina jos työolosuhteet olennaisesti muuttuvat. Työpaikkaselvityksen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma 3-5 vuodeksi kerrallaan ja se tarkistetaan vuosittain yhteistyöpalaverissa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan yrityksen tarpeet ja toiminnan tavoitteet työterveyshuollolle sekä toteutettavat työterveyshuollon toimenpiteet. Toimintasuunnitelma käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai yhteistyötoimikunnassa. Toimintasuunnitelma on hyvä olla henkilöstön nähtävissä.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa kuvataan mm.

työterveyshuollon yleiset tavoitteet
toiminnan sisältö ja laajuus
työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet
työterveyshuollon tehtävät (mm. työpaikkaselvityksen ajankohta, lakisääteiset terveystarkastukset, sovitaan minkälaista tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta kauden aikana toteutetaan)
toiminnan seuranta ja arviointi
yhteistyö esim. työsuojelun, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa
suunnitelman voimassaolo

Työnantajan on lakisääteisesti järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta työntekijöille, jotka altistuvat työssään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavalle tekijälle. Näitä tekijöitä ovat mm. melu, pöly, kemikaalit ja yötyö. Terveystarkastusten tarpeen määrittelee työterveyshuolto työpaikkaselvityksessä. Terveystarkastusten tärkeimpänä tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien tai oireiden ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ylläpitäminen.

Täsmä Työterveys tekee lakisääteiset terveystarkastukset vain lain vaatimalla laajuudella. Voimme toki tehdä myös muita vapaaehtoisia terveystarkastuksia asiakasyrityksen niin halutessa. Tarkastuksissa keskitymme työhön, työperäisiin terveysvaaroihin ja -haittoihin sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Aina kun mahdollista, terveystarkastukset toteutetaan asiakasyrityksen tiloissa aikaa säästäen.

Perinteiset työterveyshuollon palveluntuottajat tarjoavat usein erilaisia terveystarkastuspaketteja. Tällöin lakisääteisissä terveystarkastuksissa käsitellään ja tutkitaan paljon asioita, joita varsinainen terveystarkastuksen syy ei edellytä. Tällä tavalla tehdyt terveystarkastukset tulevat työnantajalle kalliiksi ja erilliset käynnit mm. laboratorioon, työterveyshoitajan vastaanotolle ja työterveyslääkärille vievät työntekijän työaikaa.

Meillä Täsmä Työterveydessä työterveyshoitaja tulee sovittuna ajankohtana työpaikalle. Tarkastuksia pyritään tekemään useammalle työntekijälle samalla käyntikerralla. Työterveyshoitajalla on mukanaan kaikki terveystarkastuksessa tarvittavat tutkimusvälineet, joilla hän tekee tutkimukset paikan päällä. Laboratoriotutkimuksia terveystarkastuksissa tehdään sopimusasemillamme mikäli ne ovat tarpeen. Työterveyshoitaja ohjaa työntekijän vain tarvittaessa työterveyslääkärille, joka tulee yritykseen tai työntekijä tulee vastaanotolle sopimusasemalle. Tarkastuksessa keskitytään työhön ja työkykyyn liittyviin asioihin ilman turhia toimenpiteitä, joten tarkastukset pidetään suoraviivaisina ja kustannustehokkaina.

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus ovat työterveyslain määrittelemä tehtävä työterveyshuollolle. Työntekijöille ja työnantajalle annamme tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa. Lisäksi neuvonnalla ja ohjauksella vahvistetaan niin yksilöiden kuin työyhteisöjen voimavaroja, panostetaan työntekijäryhmiin, joilla terveydellisiä ongelmia ja tiivistetään työterveyshuollon ja yrityksen yhteistoimintaa.

Erityisenä palveluna asiakasyritys saa kauttamme neuvonnan ja ohjauksen työkykyjohtamiseen liittyvissä asioissa. Neuvomme toimintamallien käyttöönotossa sekä työkyvyn hallinnassa ja seurannassa että varhaisessa tuessa ja työhön paluussa. Neuvontaa meiltä saa myös perustasoisiin henkilöstöhallinnollisiin ja työjuridisiin ongelmatilanteisiin. Kaikki tämä toiminta kuuluu kiinteänä osana peruspalveluumme, eikä yrittäjän tarvitse miettiä mitä kustannuksia yhteydenotosta koituu.

Haluamme pitää tiiviisti yhteyttä asiakasyritykseen ja olla aito yhteistyökumppani.

Työterveyshuollon kuntoutusvastuut perustuvat työterveyslakiin. Toimenpiteitä ovat työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta työterveyshuollossa ja yrityksen toiminnassa. Työkyvyn menettämisen uhatessa on tärkeää tarttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Teemme tehokkaasti kliinisen arvion ongelmasta ja suhteutamme sen työntekijän tekemään työhön. Tämän jälkeen annamme suositukset työpaikalla sisäisesti tehtävistä toimenpiteistä ja ohjaamme työntekijän oikealle jatkohoitopolulle. On aina työntekijän etu, että ammatillisen kuntoutuksen prosessein saadaan työura jatkumaan ennenaikaisen eläköitymisen sijaan.

Esimerkkitapaus, työkykyongelma

Yleinen tapa toimia työkykyongelmassa:
Työntekijällä on ollut pitkään työkykyyn vaikuttava olkapäävaiva, jonka vuoksi hän hakeutuu työterveyslääkärin vastaanotolle. Työterveyslääkäri lähettää työntekijän olkapään röntgen- ja ultraäänitutkimukseen. Kontrollikäynnillä työterveyslääkäri ohjaa työntekijän ortopedin vastaanotolle, joka puolestaan ohjaa potilaan olkapään magneettitutkimukseen. Tutkimuksen jälkeen työntekijä saapuu ortopedin vastaanotolle kuulemaan tuloksia. Tämän jälkeen työntekijää palaa työterveyslääkärille, joka suhteuttaa oireet ja löydökset työntekijän tekemään työhön ja päättää käynnistää joko ammatillisen tai lääkinnällisen kuntoutuksen prosessit.

Meidän tapa toimia:
Työntekijä soittaa työterveyshoitajalle ja kertoo olkapäävaivasta. Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti tai työterveyslääkäri arvioivat tilanteen työntekijän työpaikalla. Työntekijä/työnantaja saavat välittömästi palautteen suositeltavista korjaavista toimenpiteistä työpaikalla. Mikäli työpaikalla tehtävät muutokset eivät ole riittäviä, työterveyslääkäri käynnistää lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet. Työterveyslääkäri voi tehdä tilanteen niin vaatiessa välittömästi myös lähetteen kuvantamistutkimukseen etäyhteydellä.
Tämä toimintatapa on nopea, säästää rahaa ja aikaa sekä vähentää sairauspoissaoloja.

Katso lisää ensiapukoulutuksista täältä